گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شهید رجایی

  • آدرس فارس - شیراز - بیمارستان شهیدرجائی
  • تلفن 07136364001

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهید رجایی


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهید رجایی
  • فارس - شیراز - بیمارستان شهیدرجائی
  • 07136364001
مجوز ها و تاییدیه ها