گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی استهبان

  • آدرس فارس - استهبان - بلوار قائم
  • تلفن 07153229004 , 07153229005 , 07153229006 , 07153229007

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی استهبان


مجوز ها و تاییدیه ها