گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرگز تصویربرداری بیمارستان امام حسین سپیدان

مرگز تصویربرداری بیمارستان امام حسین سپیدان

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - بیمارستان امام حسین سپیدان
  • تلفن

درباره مرگز تصویربرداری بیمارستان امام حسین سپیدان


مجوز ها و تاییدیه ها