گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز دکتر نسیم مختاری

دکتر نسیم مختاری

رادیولوژی

  • آدرس بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی قنادی شیرینکده، کوچه بینش 7، مجتمع کیمیا طبقه 6
  • تلفن 7632254265

درباره دکتر نسیم مختاری


مجوز ها و تاییدیه ها