بیمارستان ابن سینادلفان(نورآباد)

عمومی

درمانی

  • آدرس استان لرستان -شهر ستان دلفان -خیابان معلم
  • تلفن 06632728004

درباره بیمارستان ابن سینادلفان(نورآباد)


این بیمارستان در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۴ به بهره برداری رسید. ساختمان بیمارستان در مجموع در سه طبقه بنا شده است. در طبقه همکف بخشهای اورژانس، دیالیز، واحد صندوق،واحد ترخیص، داروخانه، آزمایشگاه،سی تی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی ،فیزیوتراپی، درمانگاههای تخصصی ،سالن کنفرانس وانبار بیمارستان قرار دارند. در طبقه اول دفتر مدیر خدمات پرستاری،سوپروایزر، بخشهای ccu icu، تست ورزش،داخلی و جراحی و اورولوژی و ارتوپدی زنان و مردان، زایشگاه،اتاق عمل، واحد مدارک پزشکی، درآمد، بیمه و کارانه وپذیرش قرار دارند. در طبقه دوم واحد مدیریت، بخش اطفال و نوزادان، دفتر کارشناس تغذیه، کتابخانه، واحد بهبود کیفیت، واحد تجهیزات پزشکی و بهداشت محیط قرار دارند. ضمناً این بیمارستان درمانی دارای متخصصین بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان، قلب و عروق،داخلی، ارولوژی،ارتوپدی،گوش و حلق و بینی، اطفال ، رادیولوژی و فارماکولوژی می باشد

تعداد تخت

95

بخش های بستری بیمارستان ابن سینادلفان(نورآباد)

CCU - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - NICU - جراحی زنان و زایمان - ICU جنرال - نوزادان - post ccu - ENT - ارولوژی - چشم - ارتوپدی - روانپزشکی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس - اتاق عمل - دیالیز - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - تخت زایمان - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان ابن سینادلفان(نورآباد)

زنان و زایمان - درمانگاه ENT - درمانگاه اطفال - در مانگاه داخلی - عفونی - - درمانگاه ارتوپدی - چشم - ارولوژی - قلب - روانپزشکی - جراحی عمومی - پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ابن سینادلفان(نورآباد)

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - سونوگرافی - سی تی اسکن - تست ورزش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ابن سینادلفان(نورآباد)

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها