گفتگوهای من

بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس یزد - خیابان پرفسور حسابی - جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • تلفن 03538211091, 03538211092, 03538211093

درباره بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد


تعداد تخت

76

بخش های بستری بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

اطفال-داخلی -آی سی یو-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-انکولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس (بستری )-تخت زایمان-لیبر-اورژانس (سرپایی )

بخش های کلینیکی بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

داخلی ریه-گفتار درمانی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-پزشک عمومی اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-اورژانس( مراجعین سرپایی)-درمانگاه انکولوژی-عفونی-درمانگاه اسم و الرژی-درمانگاه جراحی مغزو اعصاب-جراحی عمومی-درمانگاه کلیه و مجاری ادرار-فوق تخصص کلیه اطفال--تخصصی درد-درمانگاه اورولوژی-درمانگاه قلب-گوارش-گوش و حلق و بینی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

داخلی ریه-گفتار درمانی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-پزشک عمومی اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-اورژانس( مراجعین سرپایی)-درمانگاه انکولوژی-عفونی-درمانگاه اسم و الرژی-درمانگاه جراحی مغزو اعصاب-جراحی عمومی-درمانگاه کلیه و مجاری ادرار-فوق تخصص کلیه اطفال--تخصصی درد-درمانگاه اورولوژی-درمانگاه قلب-گوارش-گوش و حلق و بینی

آدرس بیمارستان سیدرضا شاه ولی یزد

  • یزد - خیابان پرفسور حسابی - جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • 03538211091, 03538211092, 03538211093