خواص دارویی درمنه ترکی

درمنه ترکی

lambs quarter

Quarterدرمنه ترکی به رنگ سبز کم رنگ یا زرد رنگ شامل شا خه ها و خرد شده برگها و اجتماعات خو شه ای از گلهای گرد و کوچک بوده دارای بوی قوی شبیه به بوی درمنه می باشد این سرشا خه ها متعلق به گیاهی است بنام درمنه ترک و با نام علمی:Chenopodium botrys L. از تیره چغندر Chenopodiaceae) ) می باشند که گیاهی علفی ، انشعابات زیاد و بریدگی های نامنظم و زیاد دارد و گل های آن کوچک و خوشه ای است این گیاه به صورت فراوان درایران رویش دارد

فواید درمنه ترکی

درمنه ترکی به صورت بخور برای رفع زکام و تنگی نفس و بصورت دم کرده جهت رفع انگلهای روده ای مصرف سنتی دارد .اثرات ضد کرم قوی ( آسکاریس) - کاهش دهنده قند خو ن - آرام بخش - اشتها آور.

ترکیبات درمنه ترکی

از نظر ترکیبات شیمیایى در گیاه شیح مادهء آرتمیزین،سانتونین‌ ١ و اسانس وجود دارد.حداکثر مقدار مواد عاملهء شیح یعنى مقدار سانتونین و آرتمیزین در حدود ٣ - ٢ درصد غنچه‌ها مى‌باشد و آن موقعى است که غنچه‌ها نشکفته هستند و پس از شکفتن‌غنچه‌ها و ظهور گلها مقدار آن کاهش مى‌یابد.مقدار اسانس ٨ - ۴ درصد و شامل‌سینئول،کمى ترپنیئول‌ ٢ ،پى‌نن و سسکى‌ترپن‌ ٣ است.سانتونین ترکیب شیمیایى‌متبلورى است به فرمول‌ ٣ O ١٨ H ١۵ C که مادهء موثر anic.A مى‌باشد و در ١٧٠ درجهءسانتى‌گراد ذوب و در قلیایى‌ها حل مى‌شود.

مضرات درمنه ترکی

استفاده بیش از مقدار لازم - اختلال در بینایی - سرگیجه - حالت تهوع وتشنج ادرار به صورت نارنجی در می آید و ایجاد مسمو میت می کند.

نکته ها درمنه ترکی

توجه:درمنه(شیح)با اسیدها و سولفات آهن و سولفات مس و تانن ناسازگاراست و باید در موقع خوردن درمنه دقت شود که از این املاح و مواد خورده نشود.
مصرف شیح باید در حد مجاز و زیر نظر پزشک انجام گیرد.
توضیح:در کتب طب سنتى گیاهى با نام«بستیاج»نامبرده شده که به فارسى آن را«خلال مکّه»مى‌نامند و این نام به آن جهت است که از شاخه‌هاى باریک گیاه خلال‌درست کرده و در بازار مکّه در دوران مراسم حج به حاجیان عرضه مى‌کنند.بستیاج‌از انواع شیح است و به احتمال قوى‌ anic aisimetrA مى‌باشد.
خلال کردن با خلال مکّى که از این گیاه گرفته مى‌شود براى تقویت لثه‌ها و دندان‌تا حدودى اثر مفید دارد و سایر خواص غنچه‌هاى بازنشده گیاه شبیه خواص شیح‌است.

خواص درمنه ترکی

در هندوستان از شیح به عنوان قوى‌ترین اقسام درمنه و افسنطین براى کرم‌کشى‌شکم استفاده مى‌شود و بر ضد انگل آسکارید لومبرى‌کوئید موثر است.از شیح دربیمارى قند نیز استفاده مى‌شود زیرا مقدار قند ادرار را خیلى پایین مى‌آورد.شیح ازنظر طبیعت طبق رأى حکماى طب سنتى خیلى گرم و خشک است و از نظر خواص‌معتقدند که گازها را تحلیل مى‌برد و کرمهاى دراز و کرمهاى روده(آسکارید)رامى‌کشد.معمولا از نظر تسهیل خروج کرمهاى کشته آن را با مسهلى نظیر سنامى‌خورند که نسخهء آن در پایین شرح داده شده است.براى سکسکه،سختى تنفس،دل‌پیچه و درد سرین نافع است.ضماد آن براى گزیدن عقرب و سموم سرد مفید است.
مقدار خوراک آن در مورد مسمومیتها تا ١٢ گرم و در مورد سایر ناراحتى‌ها تا ٨ گرم‌است.شیح مضر معده و عصب است و سردرد مى‌آورد،از این نظر باید با مصطکى وترمس خورده شود.ضماد خاکستر آن با روغن زیتون یا روغن زنبق براى جلوگیرى ازریختن مو و تسریع در رشد مو مؤثر است.
گرد شیح یا درمنه:به مقدار کافى غنچه ناشکفتهء گیاه را گرفته با دقت پاک کنند ودر گرم‌خانه ٢۵ درجه سانتى‌گراد بخشکانند و نرم کوبیده،از الک ریز رد کنند.این‌گرد در دفع کرمهاى دراز روده خیلى مؤثر است. ٣ تا ۴ روز این گرد را با عسل یا مرباو یا شیر مخلوط کنند و صبح ناشتا بخورند.
دم‌کردهء شیح: ١٠ گرم گرد شیح را در ۵٠٠ گرم آب دم‌کرده صاف نمایند وبراى دفع کرم، ٣ - ٢ بار در عرض روز بیاشامند.
شربت دافع کرم با مسهل:سناى مکى ۵ گرم،ریوند چینى ۵ گرم،شیح یا درمنه ۵ گرم،افسنطین صغیر ۵ گرم و افسنطین بحرى ۵ گرم.اینها را در مقدارى آب جوش دم‌کنند که صاف‌شدهء آن ٢۵٠ گرم شود و با کمک حرارت ملایمى ۴٧۵ گرم قند را درآن حل کنند و هر روز صبح یک قاشق مربّاخورى بیاشامند.
براى دفع کرم سابقا معمول بود از مادهء سانتونین به تنهایى نیز استفاده مى‌شد.
مقدار خوراک آن ٣٠ - ۵ سانتى‌گرم است که در یک کاسه بخورند و فرداى آن‌روزنیز مسهل روغن کرچک میل کنند.در بعضى اشخاص خوردن سانتونین باعث مى‌شودکه به‌طور موقتى تا چندین ساعت رنگ اشیا را سبز مى‌بینند که البته پس از مدتى این‌عارضه رفع مى‌شود.سانتونین با اسیدها و الکلها سازگار نیست بنابراین در موقع‌خوردن سانتونین از خوردن آنها باید پرهیز شود.
تنقیه براى دفع کرم شکم: ١٠ - ٢ گرم غنچهء ناشکفتهء درمنه(شیح)را در ١٠٠ گرم آب جوش در مدت نیم ساعت دم و براى رفع کرمهاى دراز تنقیه کنند.

طرز استفاده درمنه ترکی

به صورت پودر شده همراه با عسل10 - 6گرم صبح ناشتا . و به صورت دم کرده

 

مرتبط ها