گفتگوهای من

سنامد

Sennamed

اين فرآورده ها براي درمان كوتاه مدت يبوست مصرف مي شوند.

شرکت های تامین کننده سنامد

اشکال دارویی سنامد

C-Lax:Tablet 750 mg Herbilax:Capsul 290 mg Senalin:Powder 40 g Senalin 7.5:Dragee 500 mg Sennamed:Tablet 650 mg

عوارض جانبی سنامد

مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولي فرآورده هاي حاوي دانه گشنيز و يا زيره احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايند. مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده ها موجب از بين رفتن كارايي روده ها،اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسيم)،آلبومينوري و هماتوري مي گردد. مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد. در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند، پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده (Melanosis coli) مشاهده شده است. البته 12-4 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

مکانیزم اثر سنامد

سنوزيدهاي B و A توسط باكتريهاي روده بزرگ متابوليزه شده و تبديل به مشتقات فعال Rhein - anthrone مي گردند. اين تركيبات موجب تحريك و افزايش حركات پريستالتيك روده و در نتيجه كاهش جذب آب و الكتروليتها شده و همچنين ترشح مايعات در روده بزرگ را از طريق تحريك ترشح فعال كلرايد و مخاط افزايش مي دهند. اثرات فوق احتمالا ناشي از افزايش بيوسنتز و آزادسازي پروستاگلاندينها است. روغنهاي فرار موجود در گشنيز و زيره (موجود در بعضي از اين فراوده ها) به علت داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك مانع ايجاد درد و كرامپ شكمي ناشي از مصرف سنا مي گردد.

تداخلات مهم سنامد

اين داروها به دليل تغيير رنگ و افزايش pH ادرار ممكن است با آزمايشهاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر) تداخل نمايند.فرآورده هاي حاوي سنا با داروهاي پايين آورنده پتاسيم خون مانند مدرهاي تيازيدي ،آدرنوكورتيكوستروييدها،ريشه شيرين بيان و گليكوزيدهاي قلبي تداخل اثر داشته و احتمالا ايجاد اختلالات قلبي وعصبي عضلاني مي نمايند.

موارد منع مصرف سنامد

اين فرآورده ها مانند ساير ملين ها در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايليوم ،دردهاي شكمي ناشناخته ،خونريزي ركتوم با علت نامشخص ،بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت نبايد مصرف شود.

نکات پزشکی سنامد

-باتوجه به اينكه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد،بهتر است اين فرآورده ها درهنگام خواب مصرف شوند. -مصرف حداقل 8-6 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.