تاکرین

Tacrine

بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی تاکرین

Cap : 20 , 30 , 40 mg

مصرف در دوران حاملگی تاکرین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم تاکرین

افزایش اثر سوکسینیل کولین و شاید سایر بلوک کننده های عصبی –عضلانی. دوبرابر شدن غلظت سرمی تئوفیلین توسط تاکرین. افزایش غلظت تاکرین تا 60 % در مصرف سایمتیدین. کاهش اثرات تاکرین یا آنتی کولینرژیک ها در صورت مصرف هم زمان. مصرف هم زمان تاکرین با کولینومیمتیک ها و مهار کننده ها کولین استراز، سبب افزایش آثار هر یک از این دارو ها و ایجاد خطر مسمومیت. افزایش آثارتحریکی برمعده در مصرف با NSAIDs

موارد منع مصرف تاکرین

هیپرسیتوپنی به دارو، ایجاد زردی و افزایش Ast/Alt و بیلی روبین بالاتر از 3mg/dl در مصرف دارو

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها