سترورلیکس

Cetrorelix

تحریک کنترل شده تخمدان به همراه گنادوتروپین ها در زنان ( مهار افزایش پیش از موعد هورمون LHدر اثر تحریک تخمدان)

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سترورلیکس

Inj : 250 mcg

مصرف در دوران حاملگی سترورلیکس

X - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است

تداخلات مهم سترورلیکس

موردی ذکر نشده

موارد منع مصرف سترورلیکس

حساسیت به دارو ،مصرف مانیتول،مصرف GnRH،اختلال عملکرد کلیوی شدید ،بارداری دوران شیر دهی ،مصرف هورمون های پپتیدی

نکات پزشکی سترورلیکس

تزریقات باید در ناحیه تحتانی شکم و ترجیحا در اطراف ناف انجام شود. به منظور کاهش خطر ورود سندرم تحریک بیش از حد تخمدان ،در صورت پاسخ بیش از حد تخمدان به درمان ، ار HCGاستفاده نشود

شرایط نگهداری سترورلیکس

در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها