ترامادول هیدروکلرید

Tramadol Hcl

تسکین دردهای متوسط تا نیمه شدید تجویز در اختلالات کلیوی و کبدی

اشکال دارویی ترامادول هیدروکلرید

Inj (1ml) : 50 mg/ml Tab : 100 mg Cap : 50 mg SR.Tab

مصرف در دوران حاملگی ترامادول هیدروکلرید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی ترامادول هیدروکلرید

ایمنی تجویز دارو به زنان باردار اثبات نشده است . در صورت لزوم ،بااحتیاط مصرف شود . تجویز این دارو به مادران شیرده توصیه نمی شود

مکانیزم اثر ترامادول هیدروکلرید

ترامادول هیدروکلرید یک آنالژزیک اوپیوییدی است که دارای خواص سروتونرژیک و نورآدرنرژیک است. ترامادول جهت تسکین درد متوسط تا شدید مصرف شود . ترامادول هیدروکلرید از طریق خوراکی ، وریدی و رکتال به صورت شیاف تجویز شود . روش داخل عضلانی نیز قابل تجویز است . دارو را همچنین می توان از طریق انفوزیون تجویز کرد . ترامادول به دنبال تجویز خوراکی جذب شده و وارد مسیر متابولیسم اول می شود . ترامادول به وسیله سیتوکروم P450، ایزوآنزیم CYP2D6 ,CYP3A4تحت Nو Oدی متیلاسیون و همچنین گلوکورونیداسیون و سولفاسیون در کبد قرار می گیرد . متابولیت دارو به نام Oو N دی متیلاسیون و همچنین گلوکورونیداسیون و سولفاسیون در کبد قرار می گیرد . متابولیت دارو به نانمO- دزمتیل ترامادول به صورت فارماکولوژیک فعال است . ترامادول بیشتر به صورت متابولیت هایش در ادرار دفع می شود . ترامادول به طور گسترده در بدن توزیع می شود ، از جفت عبور می کند و به مقادیر اندک در شیر مادر حاضر می شود . نیمه عمرحذب به دنبال تجویز خوارکی حدود 6 ساعت است

تداخلات مهم ترامادول هیدروکلرید

مشابه سایر آنالژریک های اوپیوپیدی است . به نظر می رسد که کاربامازپین باعث کاهش آثار آنالژزیک ترامادول از طریق کاهش میزان غلظت سرمی دارو می شود . ریسک تشنج در بیمارانی که ترامادول را هم زمان با داروهایی که آستانه تشنج را کاهش می دهند مصرف می کند ، افزایش می یابد . ترامادول جذب نور آدرنالین و سروتونین را مهار می کند رهایش سروتونین را تشدید می کند و احتمالا با سایر داروهایی که انتقال عصبی مونوآمینونرژیک را تشدید می کنند شامل لیتیوم ، ضد افسردگی های سه حلقه ای و SSRIها تداخل می کند . دارو نباید در بیمارانی که MAOIها دریافت می کنندیا حداقل 14 روز از قطع MAOIها نگذشته است ، نباید تجویز شود .

موارد منع مصرف ترامادول هیدروکلرید

مشابه آنالرژیک اوپیویدی است . مصرف ترامادول در بیماران کبدی یا کلیوی باید با احتیاط صورت گیرد و در صورت ابتلا به اختلالات کلیوی شدید دارو نباید تجویز کرد . گزارش شده است که دفع دارو از طریق همودیالیز بسیار به آهستگی صورت گیرد . ترامادول در بیمارانی که سابقه اپی لپسی می دهند یا مشکوک به تشنج هستند ، باید با احتیاط تجویز شود

شرایط نگهداری ترامادول هیدروکلرید

دارو باید از نور محافظت شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها