اتانرسپت

Etanercept

آرتريت روماتوئيد آرتريت پسورياتيک آرتريت روماتوئيد جوانان

اشکال دارویی اتانرسپت

Inj : 25 mg

مصرف در دوران حاملگی اتانرسپت

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی اتانرسپت

در بارداري با احتياط مصرف شود و در دوران شيردهي منع مصرف دارد

مکانیزم اثر اتانرسپت

به طور اختصاصي به فاکتور نکروز دهنده توموري متصل شده و عملکرد آن را روي گيرنده سطح سلول مهار مي کند

تداخلات مهم اتانرسپت

مصرف همزمان اتانرسپت با آناکينرا که مهار کننده اينترلوکين هاست مي تواند سبب افزايش خطر بروز عفونت در بيماران شود

موارد منع مصرف اتانرسپت

دريافت واکسن هاي حاوي ميکروب زنده ممنوع است . مصرف همزمان اتانرسپت با آناکينرا که مهار کننده اينترلوکين هاست مي تواند سبب افزايش خطر بروز عفونت در بيماران شود

شرایط نگهداری اتانرسپت

در دماي 2 تا 8 درجه سانتي گراد و محلول آماده رامي توان تا 14 روز در يخچال نگهداري کرد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها