فولیتروپین بتا

Follitropin Beta

تحریک فولیکول: برای تکامل چند فولیکول در بیماران تخمک سازی که در برنامه های لقاح مصنوعی شرکت دارند القاء تخمک گذاری، در بیماران نازایی که علت نابراوری آن ها عملکردی بوده و ناشی از نارسایی اولیه تخمدان است

اشکال دارویی فولیتروپین بتا

Inj : 75UI

مصرف در دوران حاملگی فولیتروپین بتا

X - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است

مصرف در دوران شیر دهی فولیتروپین بتا

تجویز دارو به زنان شیر ده باید با احتیاط کامل انجام گیرد

مکانیزم اثر فولیتروپین بتا

نیمه عمر: 30 ساعت

تداخلات مهم فولیتروپین بتا

افزایش FSH

نکات پزشکی فولیتروپین بتا

پاسخ تخمدان ها باید به طور مرتب با اندازه گیری سطح استرادیول سرم و سونوگرافی واژینال سنجیده شود

شرایط نگهداری فولیتروپین بتا

در دمای 2 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها