پرامی پکسول

Pramipexole HCL

نوع ایدیوپاتیک بیماری پارکینسون

اشکال دارویی پرامی پکسول

Tab : 0.125 mg , 0.25 mg , 0.5 mg , 1mg , 1.5 mg

مصرف در دوران حاملگی پرامی پکسول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی پرامی پکسول

مطالعه کافی بر روی زنان باردار انجام شده است . مصرف تنها در صورت لزوم با احتیاط فراوان انجام شود. مشخص نیست که آیا این دارو در شیر مادر ظاهر می شود یا خیر مصرف دارو در دوران شیردهی با احتیاط صورت گیرد.

مکانیزم اثر پرامی پکسول

جذب: خوراکی دفع: 90% دارو بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود. مکانیسم اثر: تصور می شود پرامی پکسول گیرنده های دوپامین (D2و D3) را در استریاتوم تحریک می کند. پرامی پکسول برروی سرعت پاسخ دهی نورون های استریاتال تاثیر می گذارد و این عمل از طریق فعال سازی گیرنده های دوپامین در استریاتوم و جسم سیاه (Substantia nigra)انجام می گیرد. جسم سیاه محل قرار گیری نورون هایی است که استطاله هایی به استریاتوم می فرستند.

تداخلات مهم پرامی پکسول

ممکن است سایمتیدین، دیلتیازم، کینیدین، رانیتیدین، تریامترن و وراپامیل، کلیرانس پرامی پکسول را افزایش دهند. آنتی گونیست های دوپامین (بوتیروفنون ها، متوکلوپرامید، فنوتیازین ها، تیوتیکسن ها) می توانند کارایی پرامی پکسول را کاهش دهند. ممکن است پرامی پکسول باعث افزایش حداکثر مقادیر پلاسمایی لوودوپا شود.

موارد منع مصرف پرامی پکسول

در بیماران دچار واکنش های افزایش حساسیت نسبت به دارو یا اجزای آن، مصرف دارو ممنوع است. در بیماران دچار اختلال کلیوی نظیر بیماران سالمند، در تجویز دارو احتیاط کنید زیرا ممکن است نیاز به تنظیم دوز دارو باشد.

نکات پزشکی پرامی پکسول

کلیرانس دارو با افزایش سن کاهش می یابد.

شرایط نگهداری پرامی پکسول

در دمای 15 الی 25 درجه نگهداری شود.

اشکال دارویی پرامی پکسول

قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم

قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.75 میلی گرم

قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.375 میلی گرم

قرص سیفرول 0.088 میلی گرم(0.125میلی گرم)

قرص سیفرول 0.7میلی گرم(1 میلی گرم)

قرص سیفرول 0.18 میلی گرم(0.25 میلی گرم)

قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.35 میلی گرم

قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.7 میلی گرم

قرص پی ام اس-پرامیپکسول 0.18 میلی گرم

قرص رستین 0.7 میلی گرم

قرص رستین 0.18 میلی گرم

قرص پرامیپکسول بهستان تولید 0.18 میلی گرم

قرص سوپکسول 0.7 میلی گرم

قرص سوپکسول 0.18 میلی گرم

قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.088 میلی گرم

قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.7 میلی گرم

قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.35 میلی گرم

قرص پرامیپکسول-عبیدی 0.18 میلی گرم

SIFROL ER Tablet 1.5 mg

SIFROL ER Tablet 0.75 mg

SIFROL ER Tablet 0.375 mg

SIFROL Tablet 0.088 mg(0.125mg)

SIFROL Tablet 0.7mg(1 mg)

SIFROL Tablet 0.18 mg(0.25mg)

PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.35 mg

PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.7 mg

PMS-PRAMIPEXOLE Tablet 0.18 mg

RESTIN 0.7MG TAB

RESTIN 0.18MG TAB

PRAMIPEXOLE BEHESTAN TOLID 0.18MG TAB

SOPEXOL 0.7MG TAB

SOPEXOL 0.18MG TAB

PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.088MG TAB

PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.7MG TAB

PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.35MG TAB

PRAMIPEXOLE-ABIDI 0.18MG TAB