فلووکسامین

Fluvoxamine

اختلال وسواسی –جبری افسردگی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی فلووکسامین

Tab : 50mg , 100mg

مصرف در دوران حاملگی فلووکسامین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی فلووکسامین

تنها در صورت نیاز واقعی و برتری منافع بر مضرات قابل تجویز به زنان باردار است. نکات پزشکی: میزان بروز تشنج در بیماران تحت درمان با این دارو بسیار کم است

مکانیزم اثر فلووکسامین

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار نیمه عمر: حدود 15 ساعت

تداخلات مهم فلووکسامین

این دارو می تواند سطح سرمی تئوفیلین را به شدت افزایش دهد. فلووکسامین سبب کاهش کلیرانس بنزودیازپین ها و وارفارین و موجب افزایش سطح سرمی کاربامازپین ،کلوزاپین ،متادون ،پروپرانولول ، داروهای ضد افسردگی سه حلقه و سیزاپراید می شود. از مصرف همزمان این دارو با دیلتیازم موجب افزایش سطح دیلتیازم و بروز برادی کاردی می شود .

موارد منع مصرف فلووکسامین

حساسیت به دارو و سایر اجزای آن با SSRI ها. مصرف همزمان با مهارکننده های مونوآمین اکسیداز. مصرف همزمان با سیزاپراید.

نکات پزشکی فلووکسامین

میزان بروز تشنج در بیماران تحت درمان با این دارو بسیار کم است

شرایط نگهداری فلووکسامین

در دمای 15الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها