تروپیکامید ( چشمی )

(Tropicamide (Ophthalmic

به عنوان سیکلوپلژیک و میدریاتیک کوتاه اثر جهت انجام رفراکشن به عنوان میدریاتیک کوتاه اثر جهت معاینه فوندوس چشم

شرکت های تامین کننده تروپیکامید ( چشمی )

اشکال دارویی تروپیکامید ( چشمی )

(Sterile eye Drops : 0.5% ,1% (10ml

عوارض جانبی تروپیکامید ( چشمی )

با مصرف تروپیکامید واکنش های سایکوتیک و اختلال رفتاری در کودکان مشاهده شده است.

مصرف در دوران حاملگی تروپیکامید ( چشمی )

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تروپیکامید ( چشمی )

به تک نگار قطره چشمی Atropine رجوع کنید

مکانیزم اثر تروپیکامید ( چشمی )

تروپیکامید موجب، عدم پاسخ عضلات اسفنکتر مردمک و عضالت اجسام مژگانی به تحریکات کولینرژیک شده و بدین ترتیب ایجاد گشادی مردمک (میدریاز) و فلج تطابقی (سیکلوپلژی) می کند. بیشترین آثار گشادکنندگی مردمک 40-20 دقیقه پس از مصرف دارو ایجاد شده و 4/1 باقی می ماند و بیشترین آثار سیکلوپلژی 35-20 دقیقه پس از مصرف دارو ایجاد شده 4/1روز باقی می ماند

موارد منع مصرف تروپیکامید ( چشمی )

قطره تروپیکامید ممکن است اختلالات عصبی را باعث شود که در نوزادان و کودکان می تواند خطرناک باشد. احتمال بروز اختلال رفتار و واکنش های سایکوتیک کودکان را مد نظر داشته باشید.

شرایط نگهداری تروپیکامید ( چشمی )

دور از حرارت نگهداری کنید. دارو را در یخچال قرار ندهید.