پوراکتانت آلفا

Poractant Alfa

سندرم زجر تنفسي ( RDS) در نوزادان نارس

اشکال دارویی پوراکتانت آلفا

Inj : 80 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی پوراکتانت آلفا

کاربرد ندارد (NR)

مکانیزم اثر پوراکتانت آلفا

اين دارو از دسته سورفاکتانت هاي ريوي است. سورفاکتانت هاي ريوي ترکيباتي هستند که داراي خواص و آثاري مشابه مواد طبيعي موجود درريه هستند که کمک به بازشدن مجاري هوايي مي کند که از طريق کاهش کشش سطحي مايعات ريوي اين کار صورت مي گيرد. سورفاکتانت هاي ريوي اگزوژن در درمان سندرم ديسترس تنفسي نوزادان در نوزادان نارس و همچنين در نوزاداني که در خطر ايجاد سندرم هستند تجويز مي شود.

نکات پزشکی پوراکتانت آلفا

سورفاکتانت تراپي ممکن است با ريسک افزايش يافته خونريزي ريوي همراه باشد که اين مساله به خصوص در مورد نوزادان نارس صادق است. درمان بايد فقط تحت کنترل شديد و ونتيلاسيون صورت پذيرد. انبساط سريع قفسه سينه و اصلاح اکسيژناسيون ممکن است پس از درمان موفق رخ دهد. جهت کاهش ريسک پنوموتوراکس و هيپراکسيمي مي توان اوج فشار تهويه اي و اکسيژن دمي را کاهش داد. يک کاهش گذرا در فعاليت الکتريکي مغز در برخي از نوزاداني که سورفاکتانت دريافت مي کنند گزارش شده است که البته ثابت شده نيست.

شرایط نگهداری پوراکتانت آلفا

دارو بايد در يخچال در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري شود. اين دارو تا 24 ساعت در دماي اتاق قابل نگهداري است. از تابش نور خورشيد يخ زدگي و تکان داد آن جلوگيري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها