محلول شستشوی چشم

Ophtamic Bath solution

شستشوی چشم برای زدودن اجسام خارجی و گرد و غبار تسکین تحریک چشم بعد از اقدامات تشخیصی یا استفاده از عدسی های تماسی یا پس از رنگ آمیزی چشم با فلورسئین

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی محلول شستشوی چشم

Ophthr.sol : Boric Acid 1610 mg/100ml

مکانیزم اثر محلول شستشوی چشم

بوریک اسید اثر ضعیف باکتریواستاتیک دارد

تداخلات مهم محلول شستشوی چشم

مصرف هم زمان با یدوکسوریدین ممکن است باعث ایجاد رسوب شود

موارد منع مصرف محلول شستشوی چشم

از استفاده هم زمان با قطره های چشمی خودداری شود، ممکن است رسوب ایجاد کند

نکات پزشکی محلول شستشوی چشم

پیمانه مخصوص را قبل و بعد استفاده بخوبی بشوئید

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها