ا - آر- اس

ORS )Oral Rehydration solutions)

جبران دهيدراتاسيون خفيف تا متوسط ناشي از اسهال حاد جبران کمبود خفيف تا متوسط آب و الکتروليت در شرايطي که مصرف آب و غذا قطع شده باشد

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ا - آر- اس

Powder for oral sol ( 100ml) : (NACI 3.5 g + KCL 1.5g + Trisodium Citrate ,2 H2o 2.9 g+ Dextrose Anhydrous 20 g) /lit Eff.tab : (NACI 3.5 g + KCl 1.5 g+trisodium Citrate ,2 H2o 2.9 g + Dextrose Anhydrous 20g )

مکانیزم اثر ا - آر- اس

وجود نمک هاي سديم و پتاسيم بمنظور افزايش uptake مايعات و جانشيتي الکتروليت هاي از دست رفته است

موارد منع مصرف ا - آر- اس

در صورت وجود شوک ، دهيدراتاسيون شديد ، استفراغ مقاوم و مداوم ، دفع مدفوع اسهالي به ميزان بيشتر 10ml/kg/h، کوما، ديستانسيون شديد معده ، انسداد دستگاه گوارش ، نارسايي کليه اليگوريک يا آنوريک و در کليه مواردي که تجويز مايعات وريدي ضرورت دارد ، مصرف ORSممنوع است

نکات پزشکی ا - آر- اس

در صورت مصرف بيش از اندازه ، ممکن است در کودکان زير يک سال منجر به تشنج شود. در صورتي که پس از مصرف ORS بيمار دچار استفراغ شود ، ممکن است نشان دهنده تجويز سريع اين مايع باشد ، در اين موارد مي توان به مدت 10 دقيقه مصرف ORS را متوقف کرد و پس از آن بار ديگر حجم هاي کمتري از آن را در دفعات بيشتر تجويز کرد. خطر هيپرناترمي و هيدراسيون بيش از حد در افرادي که عملکرد کليه آن ها طبيعي است به ندرت وجود دارد. تجويز دوزهاي بالاي ORS در افراد مبتلا به نارسايي کليه ممکن است منجر به بروز هيپرناترمي و هيپرکالمي شود.

شرایط نگهداری ا - آر- اس

به توصيه شرکت دارو عمل کنيد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها