گفتگوهای من

تروپیسترون

(Tropisetron (As Hcl

پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی درمان تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی

شرکت های تامین کننده تروپیسترون

اشکال دارویی تروپیسترون

Cap :5 mg (Inj :1 mg/ml(5 ml

عوارض جانبی تروپیسترون

سرگیجه خستگی و اختلالات گوارشی از عوارض جانبی این دارو هستند. هالوسیناسیون بصری افزایش فشار خون ممکن است در بیمارانی که زمینه هیپرتانسیون دارند و زمانی که دوز بالایی از این دارو مصرف می کنند دیده شود آستانه تشنج ممکن است در بیماران مستعد کاهش یابد.

مصرف در دوران حاملگی تروپیسترون

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تروپیسترون

به دنبال مصرف خوراکی این دارو، جذب آن به خوبی از طریق دستگاه گوارش صورت می گیرد. طی 3 ساعت حداکثر غلظت پلاسمایی آن حاصل می شود. میزان اتصال پروتئینی تروپیسترون 71% است. متابولیسم این دارو قابل اشباع است و در نتیجه فارماکوکینتیک غیر خطی دارد. فراهمی زیستی مطلق آن وابسته به دوز است.