ابسیکسیماب

Abciximab

آنژین ناپایدار قلبی که به درمان های رایج پاسخ نمی دهد پیش از انجام ارترکتومی در جهت کاهش عوارض ایسکمیک در بیماران مستعد به بسته شدن سریع رگ

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ابسیکسیماب

inj:2mg/ml

مصرف در دوران حاملگی ابسیکسیماب

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر ابسیکسیماب

مهارکننده گلیکوپروتئین llb/llla بوده و مانع اتصال فیبرینوژن به محل گیرنده می شود که این امر مانع تجمع پلاکتی می شود. نیمه عمر: 10-30 دقیقه

تداخلات مهم ابسیکسیماب

داروهای ضد انعقاد , داروهای ضد تجمع پلاکتی NSAIDs

موارد منع مصرف ابسیکسیماب

حساسیت به دارو یا پروتئین های موشی , با ضد انعقاد های خوراکی در 7 روز گذشته خونریزی فعال داخلی ، خونریزی شدید گوارشی یا تناسلی _ادراری در 6 هفته گذشته ، سابقه حوادث عروق مغزی در 2سال گذشته با حوادث عروق مغزی همراه با ضایعات عصبی.

نکات پزشکی ابسیکسیماب

برای تزریق مداوم دارو می توان از سرم های نرمال سالین و دکستروز % 5 به مدت 12-14ساعت از راه پمپ اقدام کرد

مجوز ها و تاییدیه ها