والرین

Valerian Products

فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بکار می روند.

مکانیزم اثر والرین

والریک به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) عمل می کند. والرینیک اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسیول کاتابولیسم گابا (GABA) می شود. همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثرات آرام بخش روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می باشند.

تداخلات مهم والرین

مصرف این فرآورده ها موجب تشدید اثر سایر داروهای آرام بخش می گردد.