بودزوناید /فورموترول فومارات

Budesonide/Formoterol Fumarate

درمان آسم مزمن، درمان COPD

اشکال دارویی بودزوناید /فورموترول فومارات

Inhaler :80 , 160 , 320 , mcg

مصرف در دوران حاملگی بودزوناید /فورموترول فومارات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مجوز ها و تاییدیه ها