ساکویی ناویر

Saquinavir

همراه با سایر داروهای ضد ایدز در درمان ایدز

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ساکویی ناویر

Cap : 200 mg

مصرف در دوران حاملگی ساکویی ناویر

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

تداخلات مهم ساکویی ناویر

کاهش غلظت پلاسمایی در مصرف هم زمان ریفامپین و با ریفابوتین یا فنوباربیتال ، فنی توئین ، دگزامتازون ، کاربامازپین . افزایش غلظت پلاسمایی داروهای زیر در مصرف هم زمان ساکویی ناویر : سیساپراید ، تریازولام ، میدازولام ، مشتقات ارگوت ، ترفنادین و ستیمزول ، تاکرولیموس

موارد منع مصرف ساکویی ناویر

بلوک کامل AVبدون داشتن پیس میکر ف استفاده هم زمان با داروهای ضد آریتمی ، مشتقات ارگوستامین ها، مهارکننده های HMC-CoA reductase ،داروهای خواب آور / آرام بخش ، سیلدنافیل ، ریفاپین ، سیزاپراید ، استفاده هم زمان با داروهایی که QTرا طولانی می کنند

مجوز ها و تاییدیه ها