کارنیتین

Carnitine

کمبود اولیه و ثانویه کارنیتین

اشکال دارویی کارنیتین

Tab : 250 mg Oral Sol.or Syrup : 1g/10ml

مصرف در دوران حاملگی کارنیتین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

تداخلات مهم کارنیتین

تداخل مهم شناخته نشده

موارد منع مصرف کارنیتین

فاقد منع مصرف شناخته شده

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها