بورتزومیب

Bortezomib

مالتیپل میلوما

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی بورتزومیب

Inj : 3.5 mg

مصرف در دوران حاملگی بورتزومیب

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

تداخلات مهم بورتزومیب

مصرف همزمان با مهارکننده ها یا القاکننده های آنزیم CYP3A4 باعث عوارض یا کاهش دارو می شود. مصرف همزمان با داروهای کاهنده فشار خون باعث افت فشار خون می شود.

موارد منع مصرف بورتزومیب

حساسیت به دارو و تجویز دارو به صورت داخل نخاعی.

نکات پزشکی بورتزومیب

به دلیل ایجاد احساس خستگی سرگیجه، غش کردن، سبکی سر طی مصرف دارو احتیاط کافی به عمل آید.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها