تاکرولیموس

Tacrolimus

بیماران دریافت کننده پیوند

اشکال دارویی تاکرولیموس

Cap : 0.5 mg, 1mg , 5 mg (Inj ( Concentrated ) : 5 mg/ml (1 ml %Top OintmetL 0.03% . 0.1

مصرف در دوران حاملگی تاکرولیموس

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم تاکرولیموس

افزایش خطر سمیت کلیوی در مصرف هم زمان با سایر داروهای نفروتوکسیک، پرهیز از مصرف هم زمان سیکلوسپورین. پرهیز از تجویز دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم همراه با تاکرولیموس. افزایش غلظت پلاسمایی دارو در صورت مصرف هم زمان داروهای مهار کننده ایزوآنزیم P450، سیتوکروم CYP3A4 مهار متابولیسم دارو توسط آب گریپ فروت و پرهیز از مصرف هم زمان آن دارو. کاهش غلظت پلاسمایی دارو در صورت مصرف داروهای تحریک کننده سیستم آنزیمی فوق. احتمال ایجاد گرگرفتگی و تحریک پوستی در صورت مصرف هم زمان الکل. احتمال افزایش غلظت پلاسمایی تاکرولیموس و در مصرف هم زمان آریترومایسین و کلاریترومایسین. افزایش متابولیسم دارو در صورت مصرف هم زمان هیپریکوم (از دسته ضد افسردگی ها) به علت تحریک سیستم آنزیمی فوق و افزایش احتمال ایجاد سمیت کلیوی.

موارد منع مصرف تاکرولیموس

موارد حساسیت به ماکرولید ها، پرهیز از تجویز واکسن های زنده

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها