دزوکسی کورتیکواسترون

Desoxycorticosterone

درمان نارسایی آدرنال

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی دزوکسی کورتیکواسترون

Inj : 5 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی دزوکسی کورتیکواسترون

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر دزوکسی کورتیکواسترون

جذب: عضلانی دفع: کلیه مکانیسم اثر: دارای اثر مینرالوکورتیکوئیدی و فاقد اثرات گلوکوکورتیکوئیدی می باشد. نیمه عمر: 70دقیقه

مجوز ها و تاییدیه ها