گفتگوهای من

تیوتروپیوم بروماید

Tiotropium Bromide

شرکت های تامین کننده تیوتروپیوم بروماید

اشکال دارویی تیوتروپیوم بروماید

Inhaler : 18 mcg/capsure

مصرف در دوران حاملگی تیوتروپیوم بروماید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تیوتروپیوم بروماید

درمان نگهدارنده اسپاسم برونش در COPD، شامل برونشیت مزمن و آمفیزم

تداخلات مهم تیوتروپیوم بروماید

سایر داروهای آنتی کولی برژیک ممکن است خطر بروز عوارض جانبی را افزایش دهند

موارد منع مصرف تیوتروپیوم بروماید

حساسیت به آتروپین و مشتقات آن ، اپیراندوپیوم و یا هر یک از اجزای فرمولاسیون دارو