گفتگوهای من
درمانگاه امام خمینی

درمانگاه امام خمینی

کلینیک عمومی

کرمان
آدرس:

کرمان - رفسنجان - خیابان امیرکبیر

تلفن تماس:

03435232034

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز