درمانگاه شبانه روزی پردیس

درمانگاه شبانه روزی پردیس

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمانشاه

تلفن تماس:

08337262263

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها