نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر اصغر شمسی پور

   

دکتر اصغر شمسی پور چوبر ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر اصغر شمسی پور چوبر