نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر مهدی پورنامداری

دکتر مهدی پورنامداری

دکتر مهدی پورنامداری ، روانپزشک (مشاوره و ترک اعتیاد ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر مهدی پورنامداری