نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر پریسا واثقی

دکتر پریسا واثقی، دندانپزشک عمومی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
 دکتر پریسا واثقی