گفتگوهای من
نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر شهرام سپهرمند

دکتر شهرام سپهرمند، دندانپزشک عمومی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر شهرام سپهرمند