نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

اول باید عاشق شد بعد ازدواج کرد یا اول باید ازدواج کرد بعد عاشق شد!!!؟؟

دکتر نرگس جلالی فراهانی، روانشناسی عمومی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر نرگس جلالی فراهانی