نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

قرار دادن یه کاتتر اطراف فضای ریه

دکتر علیرضا ثابت پور، فوق تخصص ریه هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر علیرضا ثابت پور