نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

اسکلروتراپی وریدهای ناریبای پشت دست برای جوانسازی

دکتر حمید وحیدی، . هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر حمید وحیدی