مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

تخصصی

تصویربرداری تراکتوگرافی (DTI)
نمی توانید صدا را گوش کنید؟ می توانید آن را بخوانید

تصویربرداری تراکتوگرافی (DTI)

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری و دیفیوژن مغزی در راستاهای متفاوت (حداقل 30جهت) می باشد که با دستگاه MRI (1.5T یا 3T) انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه با پروتکل های استاندارد با استفادهاز دستگاههایی که پروتکل DTI با تعداد جهت های مناسب تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و سپس پردازش و محاسبات لازم توسط دستگاه صورت می پنیرد تا فیبرهای مورد نیاز بازساری شوند. در صورتیکه نیاز به آنالیز و محاسبا کمی خارج از دستگاهی باشد تصاویر و سیگنال به کامپیوترهای شخصی قوی مجهز به نرم افزارهای آنالیز و کمی سازی اطلاعا منتقل می شود.اطلاعات باید مورد تصحیح کیفی، اندازه گیری و معتبرسازی آماری قرار گیرند. تصاویر ساختاری دو بعدی و سه بعدی تراکت های مختلف روی تصاویر آناتومیک استاندارد ثبت و بصوررنگی پرینت گرفته می شود.

تصویربرداری تراکتوگرافی (DTI):

 

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری و دیفیوژن مغزی در راستاهای متفاوت (حداقل 30جهت) می باشد که با دستگاه MRI (1.5T یا 3T) انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه با پروتکل های استاندارد با استفادهاز دستگاههایی که پروتکل DTI با تعداد جهت های مناسب تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و سپس پردازش و محاسبات لازم توسط دستگاه صورت می پنیرد تا فیبرهای مورد نیاز بازساری شوند. در صورتیکه نیاز به آنالیز و محاسبا کمی خارج از دستگاهی باشد تصاویر و سیگنال به کامپیوترهای شخصی قوی مجهز به نرم افزارهای آنالیز و کمی سازی اطلاعا منتقل می شود.اطلاعات باید مورد تصحیح کیفی، اندازه گیری و معتبرسازی آماری قرار گیرند. تصاویر ساختاری دو بعدی و سه بعدی تراکت های مختلف روی تصاویر آناتومیک استاندارد ثبت و بصوررنگی پرینت گرفته می شود.

 

اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت: (ذکر جزئیا مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد.)

1.طراحی قبل از اعمال جراحی مغز Presurgical Planning

2. طراحی قبل از درمانهای تهاجمی مغز از قبیل رادیوتراپی

3.تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب که در ساختار فیبرهای مغزی تاثیر گناشته اند.

4.تشخیص های تخصصی و یا افتراقی که با روشهای تصویربرداری مرسوم قابل انجام نیست.

استاندارد تجویز:

1.تعیین نوع فیبر یا تراکت، و محل نواحی تصویربرداری مغزی مورد نیاز، ویا نوع تصویربرداری ساختاری در نسخه

2.تعیین علت درخواست تصویربرداریDTIدر نسخه

3.تعیین سابقه بیماری و تداخل های درمانی اصلی صورت گرفته در نسخه یا فرمهایی که در اختیار پزشک قرار می گیرد.

فلوچارت ارائه خدمت:

ارجاع بیماران به گروه نیاگ ----< مشاوره تخصصی جهت گرفتن تاریخجه بیماری و تکمیل اطلاعات دموگرافیک و تعیین نواحی و نماهای مورد نیاز تصویربرداری توسط پزشک ---< تصویربرداری -----< آنالیز تخصصی تصاویر ----< تهیه گزارش تکنیکی و کلینیکی توسط پزشک ----< ارسال تصاویر آنالیز شده و گزارش به پزشک ارجاع دهنده

 

دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور: (ذکر دقیق جزئیات مربوط به علائم پاراکلنیکی و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد)

1.عدم یا کاهش صدمات به بافت های سالم مغز در حین جراحی و یا درمانهای تهاجمی

2.تعیین علت نارسایی ها وبیماریهای وابسته به مغز واعصاب و روان که با روشهای مرسوم تصویربرداری قابل انجام نبوده است.

حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت:

1.دریافت پروتکل کامل تصویربرداری، آنالیز تصاویر و گزارش کامل بطریقی که نیازی به تکرار تصویربرداری در هیچ مرکز دیگری نباشد.

2.کسب آموزش کامل بطریقی که توان اجرای آزمون های عملکردی مورد نیازرا در حین تصویربرداری داشته باشد.

3.دریافت توضیحات کامل برای ضرورت تصویربرداری، چگونگی اجرای آن، زمان تحویل نتایج، و اهمیت و ارزش انجام تصوویربرداری

4.رعایت محورهای پنجگانه منشور حقوق بیمار

 

برای انجام آزمون های تخصصی چه نکاتی باید در نظر گرفته شود:

  1. این روش های تصویربرداری جدید بسیار تخصصی می شاند و نتیجه آن بستگی به کیفیت دستگاه و توانمندی تیم تخصصی بین رشته ای از تخصص های مختلف دارد. لذا بیماران محترم حتما به مراکزی رجوع کنند که تیم تخصصی مربوط را دارند و ضمانت کافی جهت نتیجه گیری نهایی از تصاویر و عدم تکرار هزینه به آنها راارئه می دهند.
  2. قبل از انجام آزمون، نکات تاثیر گذار از قبیل استفاده از نوشیدنی های کافئین دار، داروهای غیرضروری و آمادگی بدنی و روحی بیمار مدنظر قرار گرفته شود.
  3. بیمار کلیه تصاویر سی تی ، ام آر آی ، نتیجه پاتولوژی و دیگر آزمایشات خود را که آزمون های قبلی است به همراه داشته باشد. همچنین یک روز قبل از تصویربرداری جهت ارزیابی سابقه بیماری و تست های عصب ی شناختی، به بخش مراجعه نماید.
  4. همکاری کامل بیمار در طول تصویربرداری که در طول 10 الی 30 دقیقع صورت می گیرد، بسیار مفید است.

 

#تراکتوگرافی

#DTI

#MRI

#تصویربرداری ام آر آی

#تومور مغزی

#صرع