مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

تخصصی

تصویربرداری تومور مغزی(Tumor Mapping)
نمی توانید صدا را گوش کنید؟ می توانید آن را بخوانید

تصویربرداری تومور مغزی(Tumor Mapping)

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری و فیزیولوژیک است که با دستگاه MRI (1.5T یا 3T) انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه با پروتکل های استاندارد و MRS یا پرفیوژن با استفادها ز دستگاههایی که پروتکل تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و پردازش و محاسبات لازم توسط دستگاه صورت می پنیرد

تصویربرداری تومور مغزی(Tumor Mapping) :

 

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری و فیزیولوژیک است که با دستگاه MRI (1.5T یا 3T) انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه با پروتکل های استاندارد و MRS یا پرفیوژن با استفادها ز دستگاههایی که پروتکل تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و پردازش و محاسبات لازم توسط دستگاه صورت می پنیرد. در صورتیکه نیاز به آنالیز و محاسبات کمی خارج از دستگاهی داشته باشد تصاویر و سیگنال به کامپیوترهای شخصی قوی مجهز به نرم افزارهای آنالیز و کمی سازی اطلاعات منتقل می شود.اطلاعات باید مورد تصحیح کیفی، اندازه گیری و معتبرسازی آماری قرار گیرند. نقشه های پرفیوژن مختلف روی تصاویر آناتومیک استاندارد ثبت و بصورترنگی پرینت گرفته می شود.تصاویر و نقشه های MRSیا پرفیوژن ( از محل های ضایعه، اطراف آن، و بافت سالم معادل) با هدف تشخیص های افتراقی که در تصویربرداری مرسوم ام آر آی قابل انجام نیست استفاده می شود. در مجموع تصویربرداری مغزی چند پروتکلی با نام Tumor Mapping شامل پروتکل های با و بدون مغز، تصویربرداری FLAIR ، DWI/ADC، و یکی از روش های MRS یا Perfusion می باشد.

اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت: (ذکر جزئیا مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد.)

1.تشخیص افتراقی تومور از دیگر بیماریهای مغز و اعصاب

2.ارزیابی درمان برای:جراحی مغز، رادیوتراپی مغز، شیمی درمانی

3.تعیین نوع، خصوصیات و Gradingتومورهای مغزی عصبی

4.طراحی قبل از اعمال جراحی مغز

5.  Presurgical Plannin طراحی قبل از درمانهای تهاجمی مغز از قبیل رادیوتراپی

 

استاندارد تجویز:

1.تعیین نوع و محل نواحی تصویربرداری مغزی مورد نیاز، ویا نوع تصویربرداری ساختاری در نسخه

2.تعیین علت درخواست تصویربرداری تخصصی در نسخه

3.تعیین سابقه بیماری و تداخلهای درمانی اصلی صورت گرفته در نسخه یا فرمهایی که در اختیار پزشک قرار می گیرد.

طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت:

ارجاع بیماران به گروه نیاگ ----< مشاوره تخصصی جهت گرفتن تاریخجه بیماری و تکمیل اطلاعات دموگرافیک و تعیین نواحی و نماهای مورد نیاز تصویربرداری توسط پزشک ---< تصویربرداری -----< آنالیز تخصصی تصاویر ----< تهیه گزارش تکنیکی و کلینیکی توسط پزشک ----< ارسال تصاویر آنالیز شده و گزارش به پزشک ارجاع دهنده

 

دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور: (ذکر دقیق جزئیات مربوط به علائم پاراکلنیکی و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد)

1.تعیین وسعت جراحی تومور ها حین عمل جراحی

2.مونیتور کردن درمان یا ارزیابی میزان درمان صورت گرفته

3.تعیین نوع و خصوصیات تومورهای وابسته به مغز واعصاب

4.تشخیص های افتراقی یا تشخیص هایی که با روشهای تصویربرداری مرسوم قابل انجام نیست.

 

حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت:

1.دریافت پروتکل کامل تصویربرداری، آنالیز تصاویر و گزارش کامل بطریقی که نیازی به تکرار تصویربرداری در هیچ مرکز دیگری نباشد.

2.کسب آموزش کامل بطریقی که توان اجرای آزمون های عملکردی مورد نیازرا در حین تصویربرداری داشته باشد.

3.دریافت توضیحات کامل برای ضرورت تصویربرداری، چگونگی اجرای آن، زمان تحویل نتایج، و اهمیت و ارزش انجام تصوویربرداری

4.رعایت محورهای پنجگانه منشور حقوق بیمار

 

برای انجام آزمون های تخصصی چه نکاتی باید در نظر گرفته شود:

  1. این روش های تصویربرداری جدید بسیار تخصصی می شاند و نتیجه آن بستگی به کیفیت دستگاه و توانمندی تیم تخصصی بین رشته ای از تخصص های مختلف دارد. لذا بیماران محترم حتما به مراکزی رجوع کنند که تیم تخصصی مربوط را دارند و ضمانت کافی جهت نتیجه گیری نهایی از تصاویر و عدم تکرار هزینه به آنها راارئه می دهند.
  2. قبل از انجام آزمون، نکات تاثیر گذار از قبیل استفاده از نوشیدنی های کافئین دار، داروهای غیرضروری و آمادگی بدنی و روحی بیمار مدنظر قرار گرفته شود.
  3. بیمار کلیه تصاویر سی تی ، ام آر آی ، نتیجه پاتولوژی و دیگر آزمایشات خود را که آزمون های قبلی است به همراه داشته باشد. همچنین یک روز قبل از تصویربرداری جهت ارزیابی سابقه بیماری و تست های عصب ی شناختی، به بخش مراجعه نماید.
  4. همکاری کامل بیمار در طول تصویربرداری که در طول 10 الی 30 دقیقع صورت می گیرد، بسیار مفید است.

 

#تومور مغزی                            

#ام آر آی تومور مغزی

#اف ام آر آی

#fMRI

#تراکتوگرافی                    #DTI               #ام آر آی                    #MRI