اثرات آلودگی هوا بر سایز قلب و فشار ریه

آلودگی هوا به عنوان یک عامل خطر مهم در بیماری های قلبی عروقی شناخته شده است. ما در رابطه با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوای شغلی و عملکرد قلبی در کارگران صنعت فولاد بررسی کردیم. پنجاه نفر از کارگران مرد واحد آگلومراسیون و کک سازی شرکت فولاد اصفهان به طور تصادفی انتخاب شدند (تعداد 50 نفر). کارگران بخشهای اداری به عنوان شاهد (50 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. 
افراد با سابقه فشارخون بالا ، دیس لیپیدمی ، دیابت ، و سیگار کشیدن فعال شامل نمی شدند. اطلاعات سن ، شاخص توده بدنی ، مدت اشتغال ، فشار خون ، قند خون ناشتا و پروفایل لیپیدها جمع آوری شد. 
اکوکاردیوگرافی برای ارزیابی عملکرد قلب انجام شد. کسر جهشی بطن چپ در کارگران واحد آگلومراسیون / کک سازی کمتر از گروه شاهد بود (میانگین اختلاف = 5/5 5- 5/5 ، P <0.001).
 کار در قسمت آگلومراسیون / کک سازی به طور مستقل با کسر جهشی پایین (β = -0.435 ، P <0.001) ، اختلال عملکرد دیاستولیک (β = 0.192 ، P = 0.035) ، اتساع بطن راست (B = 0.200 ، P = 0.042) و افزایش فشار خون ریوی (β = 0.200 ، P = 0.042)همراه بود. 
" طبق این نتایج ، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوای شغلی در کارگران صنعت فولاد با اختلال عملکرد سیستولیک قلب چپ و احتمالاً اختلال شریانی ریه که منجر به اختلال در عملکرد قلب راست می شود ، همراه است."

دکتر محمد صغیرا ، متخصص قلب وعروق هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر محمد صغیرا