ورزش بعداز غذا....خوب یا بد؟

حتما برای شما پیش امده که بعد از خوردن غذا وبخصوص غذاهای سنگین به شما توصیه شده که جهت هضم بهتر غذافعالیت کنید.
آیا این کارصحیح است؟

ازدیدگاه طب سنتی ایران درهنگام هضم توجه بدن وسیستم گردش خون معطوف به دستگاه گوارش است.بنا براین انجام هرکاری که بدن را از هضم غذا منحرف کندمضراست خواه این کار فعالیت بدنی نظیرورزش کردن باشدوخواه فعالیت فکری مثل مطالعه سنگین وتحولات روحی وروانی نظیر خشم و...

پیاده روی آرام ودرحد چند قدم تاحدی که منجر به رسیدن غذابه بخش انتهایی معده وتحریک آنزیم های گوارشی شود مفید است ولی کارهایی که منجر به کار عضلانی وتعریق وخستگی وضعف شود مضر است.

دکتر جعفر غفارزاده ، پزشک طب سنتی ایرانی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر جعفر غفارزاده