استان ها :
کلینیک روانپزشکی راد
کلینیک آتیه
کلینیک تخصصی روانپزشکی آلومینا (شماره دو)
کلینیک تخصصی روانپزشکی آلومینا (شماره سه)
کلینیک تخصصی روانپزشکی آلومینا (شماره یک)
مجوز ها و تاییدیه ها