استان ها :
کلینیک تخصصی دندانپزشکی پارمیس
کلینیک دندانپزشکی دکتر کوثری
 درمانگاه دندانپزشکی ایران زمین
 کلینیک تخصصی دندانپزشکی پاک
 کلینیک دندانپزشکی بیمارستان عرفان
 کلینیک دندانپزشکی پاسارگاد
 کلینیک دندانپزشکی دکتر منتظری
 کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی آپادانا
 کلینیک دندانپزشکی هامون
مجوز ها و تاییدیه ها