استان ها :
درمانگاه بیمارستان امام حسین
درمانگاه بیمارستان فاطمیه
مرکز بهداشت مهدیشهر سمنان
کلینیک امام حسین ( ع ) ۲
کلینیک امام رضا (ع) - درمانگاه
کلینیک بیمارستان شفا – درمانگاه
کلینیک پنجم آذر
کلینیک تامین اجتماعی
کلینیک تامین اجتماعی
کلینیک تامین اجتماعی
مجوز ها و تاییدیه ها