استان ها :
کلینیک آریا ماهشهر
کلینیک ابن سینا
کلینیک امام جعفر صادق (ع) دزفول
کلینیک امام خمینی دزفول
کلینیک امام رضا (ع) شوش
کلینیک امام صادق (ع)
کلینیک امام علی (ع) دزفول
کلینیک امید ایذه
کلینیک امیرالمومنین
کلینیک ایثارگران بسیج دو اهواز
مجوز ها و تاییدیه ها