استان ها :
 کلینیک شبانه روزی امام رضا(ع)
 کلینیک شبانه روزی امام سجاد(ع)
 کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی 1
 کلینیک شبانه روزی جم
 کلینیک شبانه روزی خاتم انبیا
 کلینیک شبانه روزی دانشگاه گیلان
 کلینیک شبانه روزی سحر 
 کلینیک شبانه روزی شهیدانصاری
 کلینیک شبانه روزی صلح
 کلینیک شبانه روزی صنعت نفت
مجوز ها و تاییدیه ها