استان ها :
درمانگاه  ایثار
درمانگاه تامین اجتماعی (میرزاحسینی)
درمانگاه دندانپزشکی سلامت
درمانگاه شبانه روزی ابن سینا
درمانگاه شبانه روزی امام سجاد (ع)
درمانگاه شبانه روزی دی
درمانگاه شبانه روزی رضوان
مجوز ها و تاییدیه ها